Slovník pojmů

EPS

Tepelněizolační desky z expandovaného polystyrenu EPS jsou složené z 3-6 miliard buněk na metr krychlový, které obsahují až 98% vzduchu – jednoho z nejlepších existujících přírodních izolantů. Materiál je recyklovatelný, biologicky nezávadný, odolný vůči vlhkosti. Je velmi lehký a oblíbený pro svou snadnou zpracovatelnost a manipulaci. EPS materiál je třeba nevystavovat dlouhodobě UV záření a působení organických rozpouštědel.

EPS NEO

Modifikovaný expandovaný pěnový polystyren vyznačující se šedou barvou. Má až o 20% lepší tepelněizolační vlastnosti oproti bílému EPS. Své uplatnění najde při zateplení nízkoenergetických a pasivních domů, stejně jako při rekonstrukcích s omezenými prostorovými možnostmi. EPS NEO materiál je třeba nevystavovat dlouhodobě UV záření a působení organických rozpouštědel.

XPS

Extrudovaný polystyren (XPS) je tepelněizolační materiál s uzavřenou strukturou buněk. Vzniká vytlačováním taveniny suroviny (polystyrenového krystalického granulátu) za přídavku oxidu uhličitého, který umožní napěnění materiálu po uvolnění tlaku v extrudéru. XPS je široce používán díky svým dobrým tepelně izolačním vlastnostem, vysoké pevnosti a nenasákavosti. Zejména se uplatní jako izolant konstrukcí vystavených vysokému tlaku a vlhkosti, např. v částech stavby v kontaktu s půdou.

Součinitel tepelné vodivosti - λ

Lambda, neboli Součinitel tepelné vodivosti, značení λ. Veličina, která u každého materiálu vyjadřuje jeho schopnost vést teplo. Nižší hodnota znamená lepší izolační vlastnosti materiálu (má tedy vyšší tepelný odpor R, teplo jím prostupuje pomaleji). Jedná se o jeden z nejdůležitějších údajů pro výběr izolantu a jeho aplikaci. Jeho hodnotu udává ČSN a je deklarován výrobcem.

ETICS

zkratka z angl. External Thermal Insulation Composite System - vnější kontaktní zateplovací systém. Sestává z nosné svislé konstrukce spojené kontaktné s izolantem a z vnější finální vrstvy.

Kročejový útlum

Jedná se o zvukově izolační vlastnost, typickou pro naši řadu produktů POLYFON

REI

zkratka pro označení požární odolnosti konstrukce v minutách (REI 30 = odolnost 30 minut)

R - nosnost, E - celistvost, I - iziolace

GEOFOAM

Typ pěnového polystyrenu určeného pro dopravní stavby, zejména pro lehčené náspy při stavbách silnic, dálnic a mostních konstrukcí. 

THiB

zkratka z angl. Thermal Insulation for Buildings, české označení tepelná izolace budov.

Stabilizovaný polystyren

Jedná se o rozměrovou stabilizaci pěnového polystyrenu. Všechny námi vyráběné typy EPS jsou rozměrově stabilizované.

Konturka

Speciální přístroj, který umožňuje tvarově rozmanité řezání polystyrenu. 

Trhačka

Přístroj k měření materiálových vlastností v tahu, tlaku i ohybu.

Vysoušecí postel

Přístroj na vysoušení předpěněných kuliček polystyrenu suchým vzduchem před jejich uložením do zásobních sil.