Všeobecné obchodní podmínky

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Aplikace obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností Austrotherm CZ s.r.o., se sídlem Dynín 88, okres České Budějovice, PSČ 373 64, IČ 47217022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C1857 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) a před jejím uzavřením.
1.2.    Odchylná ujednání ve smlouvě. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek lze sjednat ve smlouvě. Vztahy smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku.
2.    PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ
2.1.    Závazky smluvních stran. Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2.2.    Nabídka (objednávka). Jako návrh na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) doručí kupující prodávajícímu (elektronickou či běžnou poštou, osobně nebo do datové schránky) písemnou objednávku, která musí obsahovat zejména následující údaje:
a)    identifikaci kupujícího včetně osoby, která za něj objednávku činí a kontaktních údajů,
b)    specifikaci zboží určením jeho druhu a množství,
c)    termín, způsob a místo plnění (dodání zboží),
d)    razítko kupujícího, podpis osoby oprávněné činit za kupujícího objednávky a datum.
2.3.    Přijetí a odmítnutí nabídky (objednávky). Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Projev vůle, který obsahuje dodatky nebo odchylky, které podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud druhá smluvní strana do následujícího pracovního dne takové přijetí neodmítne. Prodávající může přijmout nabídku vystavením a doručením zálohové faktury kupujícímu. Prodávající může odmítnout nabídku bez uvedení důvodu.
2.4.    Uzavření a změna smlouvy. Odesláním nabídky (objednávky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Smlouva je uzavřena až dosažením shody smluvních stran na podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou zejména údaje vyžadované prodávajícím v objednávce. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Pokud smluvní strany uzavřely rámcovou kupní smlouvu, může prodávající jednostranně měnit její přílohy. Prodávající stanoví jednostranně kupujícímu kreditní limit, při jehož dosažení není povinen přijmout objednávku kupujícího nebo poskytnout plnění i v případě již uzavřené smlouvy, což kupujícímu oznámí.
2.5.  Minimální objednané množství zboží je 20 m3 . Pokud objednávka nedosáhne minimálního množství anebo pokud není hospodárně využito vozidlo, kterým prodávající dopravuje zboží, může prodávající požadovat přiměřenou přirážku ve výši nejméně 1000 Kč.
3.    KUPNÍ CENA
3.1.    Kupní cena. Kupní cena je sjednána jako pevná a konečná, přičemž vychází z aktuální cenové nabídky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou účtuje prodávající ve výši platné sazby.
3.2.    Cenová doložka. Prodávající může kupní cenu jednostranně dodatečně upravit, pokud od okamžiku stanovení ceny prodávajícím před uzavřením smlouvy do doby plnění dojde k cenovým změnám výrobních nákladů prodávajícího.
3.3.    Zajištění a záloha. Před dodáním zboží může prodávající požadovat, aby kupující zajistil svůj dluh (např. poskytnutím finanční záruky, zástavou nebo ručitelem) nebo zaplatil zálohu až do výše kupní ceny. Do poskytnutí zajištění dluhu nebo zaplacení zálohy kupujícím není prodávající povinen mu odevzdat zboží a není v prodlení.
3.4.    Faktura. Kupující zaplatí kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatností 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Kupující musí svou platbu označit variabilním symbolem, kterým je číslo daňového dokladu. Pokud kupující vrátí prodávajícímu daňový doklad, musí mu sdělit důvod vrácení. Smluvní strany souhlasí s vystavováním a zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě.
3.5.    Prodlení kupujícího se zaplacením. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením, může po něm prodávající požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 20.000 Kč.
3.6.    Pozastávka (zádržné). Kupující není oprávněn pozastavit zaplacení faktur vystavených prodávajícím, ani provést zádržné, a to ani v případě, kdy vytýká vady zboží, pokud není dohodnuto jinak.
3.7.    Výhrada vlastnického práva. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do zaplacení kupní ceny nesmí kupující zboží použít, zcizit, zatížit právem jiné osoby anebo je předat jiné osobě.
3.8.    Slevy a bonusy. Pokud kupující splní řádně a včas všechny své závazky vůči prodávajícímu, může mu prodávající poskytnout slevu z kupní ceny bez DPH za zboží, které bylo zakoupeno, zaplaceno a nebylo reklamováno. Pokud kupující splní podmínku týkající se určitého množství zboží odebraného za kalendářní rok, může mu prodávající poskytnout bonus z kupní ceny bez DPH za zboží, které bylo zakoupeno, zaplaceno a nebylo reklamováno. Prodávající stanovuje jednostranně podmínky slev a bonusů a může po kupujícím žádat jejich vrácení při nedodržení podmínek.
4.    ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
4.1.    Místo plnění. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. Místem plnění je v souladu s dodací doložkou INCOTERMS EXW (Ex Works) závod prodávajícího v České republice, ve kterém bylo zboží vyrobeno, pokud není dohodnuto jinak.
4.2.    Lhůta k dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží, přestože je uvedena ve smlouvě, je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační a smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na přesné lhůtě k dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem.
4.3.    Převzetí zboží. Při převzetí zboží musí kupující zajistit, aby místo plnění bylo přístupné a byl na něm přítomen dostatečný počet osob oprávněných a schopných k převzetí zboží, souvisejících dokladů a k podpisu dodacího listu. 
4.4.    Přechod nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží anebo od doby, kdy kupující zboží nepřevzal, ač mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.
4.5.    Prodlení kupujícího s převzetím zboží. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží déle než 48 hodin od okamžiku, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat, může po něm prodávající požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny za každý započatý týden prodlení. Současně může prodávající zboží prodat jiné osobě anebo jej uchovat a zadržet zboží do doby, dokud mu kupující nezaplatí náklady spojené s uchováním zboží ve výši 2 % z kupní ceny za každý den prodlení a dále účelně vynaložené náklady spojené s dopravou zboží a případně škodu, která tím prodávajícímu vznikla.
5.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA
5.1.    Odpovědnost za vady. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, pokud nemá dohodnuté vlastnosti.
5.2.    Prohlídka zboží. Kupující zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Základní parametry zboží lze zjistit jeho zvážením a porovnáním s deklarovanou váhou zboží. Pokud kupující neoznámil prodávajícímu zjevnou vadu zboží okamžitě poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, souhlasí s tím, že zboží bylo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží bez zjevné vady. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, pokud kupující neoznámil prodávajícímu vadu bezodkladně poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do jednoho měsíce po přechodu nebezpečí škody na zboží.
5.3.    Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace). Po zjištění vady zboží uplatní kupující práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) u prodávajícího bezodkladným písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Při uplatnění reklamace kupující podrobně popíše zjištěnou vadu a postup jejího zjištění a předá prodávajícímu zboží nebo jeho část anebo je podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží či k němu zajistí přístup a poskytne prodávajícímu součinnost tak, aby vada mohla být přezkoumána a odstraněna. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Kupující prokáže, že je oprávněn uplatňovat reklamaci předložením dokladu o zakoupení zboží (faktury) a dodacího listu. Prodávající vyřídí reklamaci do 60 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Reklamace je řádně uplatněna až po splnění všech podmínek uvedených v tomto článku obchodních podmínek. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající. Reklamaci nelze uplatnit, pokud zboží již nelze vrátit prodávajícímu, zejména poté, kdy zboží bylo zabudováno či namontováno. Náklady související s reklamací nese kupující. Pokud vyjde najevo, že reklamace byla oprávněná, nahradí prodávající kupujícímu účelně vynaložené náklady související s reklamací. Pokud vyjde najevo, že reklamace byla neoprávněná, nahradí kupující prodávajícímu účelně vynaložené náklady související se zjištěním neoprávněnosti reklamace. Kupující je povinen i při zjištění vady zboží toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
5.4.    Podstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b)    na odstranění vady opravou zboží,
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)    odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, nejpozději při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
5.5.    Nepodstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)    na odstranění vady, anebo 
b)    na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
5.6.    Záruka za jakost. Zárukou za jakost, která může být sjednána ve smlouvě, se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. 
5.7.    Odstranění vady kupujícím. Pokud kupující odstraní vadu zboží svépomocí anebo prostřednictvím jiné osoby, zaniká tím odpovědnost prodávajícího za vadu zboží i záruka za jakost, neboť není objektivně možné zjistit příčinu vady. Kupující nesmí zajistit odstranění vady zboží svépomocí anebo prostřednictvím jiné osoby a následně uplatňovat zaplacení souvisejících nákladů u prodávajícího.
5.8.    Omezení práva na náhradu újmy. Prodávající odpovídá kupujícímu za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu způsobenou z nedbalosti a za ušlý zisk. Pokud kupující neuplatní u prodávajícího nárok na náhradu újmy písemně nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tuto újmu zjistil, jeho nárok na náhradu újmy zaniká. Prodávající neodpovídá za následující:
a)    vady, u kterých nelze objektivně prokázat zavinění prodávajícího nebo jím pověřené jiné osoby,
b)    vady způsobené kupujícím, jinou osobou nebo vnější událostí,
c)    vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním, montáží, údržbou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží,
d)    vady způsobené mechanickým poškozením, nadměrným zatěžováním nebo použitím zboží způsobem, který je v rozporu s charakterem a vlastnostmi zboží nebo obecnými zásadami jeho použití anebo pokyny prodávajícího, 
e)    vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci, pokynech nebo doporučeních prodávajícího nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží,
f)    vady nebo škody způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.
6.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1.    Odstoupení od smlouvy. Smluvní strana je oprávněna odložit plnění nebo odstoupit od smlouvy z následujících důvodů:
a)    pokud kupující nesplnil řádně a včas své povinnosti vyplývající z dříve uzavřených smluv s prodávajícím,
b)    pokud kupující dluží prodávajícímu částku přesahující hodnotu jednostranně stanovenou prodávajícím,
c)    pokud v důsledku jednání či opomenutí kupujícího hrozí nebo vznikla prodávajícímu újma,
d)    pokud je kupující v prodlení se splněním kterékoliv své povinnosti, zejména s poskytnutím součinnosti, zajištění, s převzetím zboží nebo se zaplacením,
e)    pokud kupující sdělil prodávajícímu nepravdivé nebo neúplné informace či zatajil důležité skutečnosti při uzavření nebo plnění smlouvy, zejména skutečnosti, které mu brání v plnění práv a povinností řádně a včas,
f)    pokud druhá strana ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti nezbytné pro plnění smlouvy, vstoupila do likvidace, stala se nespolehlivým plátcem DPH nebo proti ní bylo zahájeno exekuční či insolvenční řízení.
6.2.    Důsledky zániku smlouvy. Smlouva od počátku zaniká doručením písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Zánik nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy.  Smluvní strany si vrátí vzájemně poskytnutá plnění nejpozději do jednoho měsíce od zániku smlouvy.
7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.    Smluvní strany. Pokud je kupující spotřebitelem, stanoví kupní smlouva jiná práva a povinnosti smluvních stran.
7.2.    Ochrana důvěrných informací. Smluvní strany musí po dobu trvání smlouvy i po jejím zániku zajistit utajení a ochranu smlouvy včetně případných příloh, dalších ústních dohod a důvěrných informací, které si poskytly anebo se je dozvěděly před nebo po uzavření smlouvy, a nesmí je v rozporu s účelem smlouvy předat jiné osobě ani je využít v neoprávněný prospěch svůj či jiné osoby bez souhlasu dotčené smluvní strany, když tuto povinnost musí zajistit u svých zaměstnanců a jakýchkoliv osob, které plní smlouvy, s výjimkou případů stanovených právními předpisy. Důvěrné informace jsou takové, které se týkají plnění smlouvy, některé smluvní strany, jejích vlastníků, statutárních orgánů, zaměstnanců, klientů, zákazníků nebo smluvních partnerů a nejsou veřejně známé, zejména osobní, obchodní, organizační, finanční, reklamní, marketingové a majetkové údaje, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a know-how.
7.3.    Převzetí nebezpečí změny okolností. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7.4.    Smluvní pokuty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.
7.5.    Prorogační doložka. Vzájemné spory mezi smluvními stranami řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.
7.6.    Salvátorská klauzule. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi smluvními stranami je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, které má být nahrazeno.
7.7.    Postoupení pohledávek, započtení, přechod práv a povinností. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí kupující postoupit jakékoliv své pohledávky za prodávajícím na jinou osobu nebo převést jako postupitel svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu nebo započíst své pohledávky vůči pohledávkám prodávajícího, které jsou způsobilé k započtení. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
7.8.    Oznamovací povinnost. Smluvní strany musí jednat tak, aby byl naplněn účel smlouvy, k tomu si poskytovat potřebnou součinnost a sdělovat si změnu svých údajů a všech skutečností, které mají vliv na plnění smlouvy. Veškerá prohlášení smluvních stran se vztahují ke dni uzavření smlouvy.
7.9.    Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2023.