Šikmá střecha

Nadkrokevní tepelná izolace šikmé střechy

Řešení tepelné izolace pro šikmé střechy

Hlavním úkolem tepelně izolačního pláště budovy je zajistit vnitřní tepelnou pohodu a snížit energetické ztráty. Měl by také zároveň zabránit problémům s kondenzací par, které se mohou objevit např. v důsledku nesprávné skladby zateplení nebo při působení tepelných mostů.

K nejdůležitějším částem zateplení budovy patří izolace střechy. Tloušťka izolace střech se postupně zvyšovala na dnešních 20-25 cm a u budov s téměř nulovou potřebou energie může překročit i 30 cm.

K tepelné izolaci střešních prostor se tradičně využívá prostor mezi krokvemi. S rostoucími požadavky na zateplování se ovšem stává výška profilu krokve 15 – 20 cm nedostačující. Optimálním řešením tohoto problému je doplnění nebo nahrazení mezikrokevní izolace souvislou nepřerušovanou nadkrokevní izolací.

Výhody polystyrenové izolace nad krokvemi:

 • Konstrukce šikmé střechy bez tepelných mostů díky nadkrokevní izolaci snižuje tepelné ztráty
 • Izolací nad rovinou krokví vzniká v interiéru více obytného prostoru
 • Nadkrokevní izolace umožní pohledové řešení části krovu
 • Nosná konstrukce krovu volně v prostoru eliminuje možnou degradaci dřeva zabudovaného v konstrukci
 • Při zpracování a montáži nadkrokevní izolace z pěnového polystyrenu nejsou nutné ochranné pomůcky typu respirátor, brýle, rukavice a overal
 • Zachovává si deklarované tepelné a mechanické vlastnosti v průběhu času

Nejdůležitějším kritériem pro výběr tepelněizolačních materiálů používaných nad krokvemi je mechanická pevnost. Výrobky použité v takové konstrukci musí mít pevnost v tlaku nejméně 150 kPa při 10% stlačení. Austrotherm Nadkrokevní izolace z materiálu EPS NEO 150 či EPS 150 tento požadavek naplňuje. Je tedy výbornou volbou pro toto řešení.

Zásady pro použití nadkrokevní izolace

Statika

Montáž nadkrokevní izolace musí být dimenzována zejména podle úhlu sklonu střechy, materiálu pláště a klimatických podmínek. Je potřeba také zohlednit vzdálenosti kotvení, velikost a hustotu kontralatí a hloubku kotvení. Nadkrokevní izolace může být jednovrstvá v případě použití desek s ozubem nebo dvouvrstvá s deskami s rovnou hranou při zajištění překryvu všech spár.

Při instalaci nadkrokevní izolace musí být první řada podepřena zápěrným nosníkem ideálně s doplněním o nadkrokevní náměty (podpěry).

Kotvení kontralatí do krokví slouží zároveň jako kotvení nadkrokevní izolace. Optimální profil kontralatí je 40/80 a více. Pro statické zajištění střešního pláště je nutné osazení zápěrného nosníku ukotveného na spodním konci krokví souběžně s okapem. Nosník je vhodné doplnit o nadkrokeví náměty (podpěry) v přesahu střechy v tloušťce nadkrokevní izolace.

Tepelné parametry

Skutečná tloušťka tepelné izolace musí být stanovena na základě tepelnětechnického posouzení. Jeho cílem by nemělo být pouze dodržení předpisů, ale zejména zaměření na hospodárný provoz, snížení tepelných ztrát a tím vytvoření energeticky udržitelných budov.

Platná vyhláška a česká národní norma stanovuje požadavek na součinitel prostupu tepla v konstrukci šikmé střechy U= 0,16-0,20 W/m2K. Doporučená je hodnota U = 0,10-0,18 W/m2K. Normativní požadavek na šikmé střechy (0,16 W/m2K) lze splnit použitím materiálu Austrotherm Nadkrokevní izolace EPS o tloušťce 22 cm a EPS NEO o tloušťce 20 cm, a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je doporučeným řešením tloušťka EPS 24-36cm a EPS NEO 22-30 cm.

Eliminace tepelných mostů

Tepelná vodivost dřeva (λ=0,12-0,2 W/mK) je vyšší než tepelná vodivost izolace – např. u Austrotherm EPS NEO Nadkrokevní izolace je hodnota λ=0,03 W/mK. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používat tepelnou izolaci pouze mezi krokvemi a vždy by měla být doplněna tepelnou izolací nad krokvemi, která vytvoří souvislou a nepřerušovanou vrstvu (mezi izolačními deskami nesmí být ponechány žádné mezery a v případě potřeby musí být mezera mezi deskami vyplněna nízkoexpanzní PUR pěnou). Zjevnou výhodou izolace nad krokvemi je tak eliminace tepelných mostů v hůře přístupných místech krovu.

Vlhkostní parametry

Střešní konstrukce by měla být větraná, aby bylo zajištěno dostatečné odvádění vlhkosti a vodní páry. To zajistí průběžná mezera mezi tepelně izolačním souvrstvím a střešním pláštěm založeném na kontralatích. K přirozenému proudění vzduchu zde dochází v důsledku rozdílu teplot u hřebene a u okapu.

Úloha takto vytvořené vzduchové vrstvy je komplexní, její funkcí je odvádět vlhkost zachycenou v konstrukci během výstavby a případně pronikající z interiéru difuzí, odvětrávat vlhkost pronikající mezerami ve střešní krytině a kondenzaci na spodní straně krytiny a zajišťovat odtok vody stékající z krytiny na povrch podkladu. Pomáhá také ochlazovat zadní stranu střešního pláště, čímž částečně odlehčuje tepelné izolaci a snižuje její letní zahřívání. V zimě proudění vzduchu ve vzduchové vrstvě zpomaluje tání sněhu na střeše.

Pro zajištění odtoku vody z odvětrávané mezery je vhodné instalovat celoplošně pod kontralatě pojistnou difůzně otevřenou hydroizolaci. Ta zamezí zatečení do spár mezi deskami tepelné izolace a zároveň umožní ze spár odpaření případné vlhkosti.

Ochrana proti pronikání vzdušné vlhkosti z interiéru poskytovaná parotěsnou vrstvou by měla být  celoplošná s uzavřeními spoji.

Izolace střech nových budov

Dřevěný krov

U nadkrokevní izolace novostaveb je vhodné na krokve použít záklop, který je ze spodní strany pohledový a zároveň tvoří celoplošnou podporu tepelné izolace.

Navrhovaná skladba:

 1. Střešní krytina
 2. Kontralatě
 3. Laťování
 4. Vzduchová, odvětrávací mezera
 5. Pojistná, difúsně otevřená hydroizlace
 6. Austrotherm EPS® NEO Nadkrokevní izolace
 7. Parozábrana
 8. Celoplošný záklop
 9. Krokve

Železobetonová deska

Monolitická železobetonová střešní konstrukce má výrazně vyšší hmotnost než tesařská střecha, proto je odolnější vůči letnímu tepelnému zatížení a je také požárně bezpečnější než běžná řešení. Betonová deska poskytuje celoplošnou podporu a díky jejímu difúznímu odporu není zcela nutná aplikace parozábrany.

Navrhovaná skladba:

 1. Střešní krytina
 2. Kontralatě
 3. Laťování
 4. Vzduchová odvětrávací mezera
 5. Pojistná, difúsně oteřená hydroizlace
 6. Austrotherm EPS® NEO Nadkrokevní izolace
 7. Případná parozábrana
 8. Železobetonová deska

Nadkrokevní izolace při stavebních úpravách

Pro zateplení podkroví není mezikrokevní tepelná izolace dostačující. Potřebné parametry a vyloučení tepelných mostů zajistí spolehlivě nadkrokeví izolace. Nový střešní plášť bývá při rekonstruci nutností. Proto není demontáž původní, časem poškozené krytiny a laťování nákladem navíc. Po jejím odstranění je postup montáže nadkrokevní izolace a skladba obdobná jako u novostavby. V případě zachování původního podhledu v podkroví se parozábrana umístí pod novou mezikrokevní izolaci a přes krokve. Při zachování původní mezikrokevní izoalce se umístí parozábrana nad ní a na krokve. Oblast kondenzace musí být díky vhodně zvolené tloušťce nadkrokevní izolace nad parozábranou.

Navrhovaná skladba:

 1. Střešní krytina
 2. Kontralatě
 3. Laťování
 4. Vzduchová, odvětrávací mezera
 5. Pojistná, difúzně otevřená hydroizolace
 6. Austrotherm EPS® NEO Nadkrokevní izolace nad krovem
 7. Mezokrokevní izolace
 8. Parozábrana
 9. Stávající krokve
 10. Stávající vnitřní povrchová úprava

Realizace nadkrokevní izolace Austrotherm EPS NEO

Montáž

Během stavby a skladování musí být výrobek chráněn před dlouhodobým působením UV záření, nadměrného tepla, silného větru a bez dosahu organických rozpouštedel.

Austrotherm Nadkrokevní izolace neobsahuje HBCD, fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs resp. HFKWs.

Pro detailní návrh kladení tepelné izolace a konzultaci k materiálům kontaktujte naši technickou podporu.

Upozornění: Austrotherm EPS® Nadkrokevní izolace a Austrotherm EPS® NEO Nadkrokevní izolace jsou výrobky, na které vám individuální nabídku zpracujeme na základě poptávky. Výše uvedené informace vycházejí z našich zkušeností, v souladu se současným stavem výzkumu a praxe. Jsou nezávazné a nelze z nich odvozovat žádné právní závazky. Práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Všechna práva vyhrazena.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech. 

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.